Jesteś tutaj: Start / Archiwum / 2017 / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2017

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Trznadla 1 Nr Dz. 26/7 arkusz mapy 47, pow. 222,58 m² przeznaczonego na działalność kulturalno-edukacyjną, na czas oznaczony do 31 grudnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Wywoławcza stawka najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 3,50 zł/m² netto (słownie: trzy złote 50/100). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.


Osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, w zamkniętych kopertach z opisem: „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. TRZNADLA 1 W CZELADZI” w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi ul. 1 Maja 27.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 12.30 Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi ul. 1 Maja 27.

Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Proponowaną cenę za 1 m² netto.
 4. Informacje zgodne z formularzem ofertowym.

Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 40%,
 2. Ilość uczestników zajęć – 20%,
 3. Ilość kadry zatrudnionej na umowę o pracę – 10%,
 4. Ilość kadry zatrudnionej na umowy cywilno-prawne – 10%,
 5. Różnorodność zajęć – 20%.

Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u Organizatora, tel. 32 265 10 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

Osoba do kontaktu: Krystyna Pilarek.

Złożenie oferty konkursowej przez oferenta oznacza, że oferent zapoznał się i akceptuje nieruchomość pod względem jej stanu technicznego, powierzchni oraz potrzeb adaptacyjnych i nie wnosi uwag do projektu umowy najmu.

 

Pliki do pobrania